Thẻ: quy nạp

Chứng minh các bất đẳng thức về tổng, tích của dãy số – Phương pháp quy nạp

1. Một số kiến thức cần nhớ a) Ph­­ương pháp làm trội, làm giảm Giả sử cần chứng minh $latex \displaystyle A\le B$, khi đó ta cần làm trội biểu thức A thành $latex \displaystyle A\le M$ rồi chứng minh $latex \displaystyle M\le B$. Cũng có thể làm giảm B thành $latex \displaystyle M\le B$ rồi chứng

Chuyên đề quy nạp toán học

Ở bài viết này các em sẽ được học chuyên đề quy nạp trong toán học với các dạng toán minh họa ứng dụng phương pháp quy nạp để giải quyết. Phương pháp quy nạp: Phương pháp quy nạp thực sự có hiệu lực với lớp các bài toán chứng minh một mệnh đề phụ