Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vectơ Lý thuyết vectơ dưới đây. 1. Tổng của hai vectơ Cho hai vectơ $latex \displaystyle \overrightarrow{a}$, $latex \displaystyle \overrightarrow{b}$ . Lấy một điểm A tùy ý, vẽ $latex \displaystyle \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{a}$ , $latex \displaystyle \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{b}$ . Vectơ $latex \displaystyle \overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $latex \displaystyle \overrightarrow{a}$ và $latex \displaystyle