Thẻ: sai số

Lý thuyết về số gần đúng và sai số

Tóm tắt Lý thuyết về số gần đúng và sai số 1. Số gần đúng Kí hiệu số đúng [latex] \overline{a}[/latex] là giá trị thực của một đại lượng thì số có giá trị ít nhiều sai lệch với số [latex] \overline{a}[/latex] được gọi là số gần đúng. 2. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối Cho a là