Lý thuyết lũy thừa, cách tính lũy thừa của một số 1. Khái niệm lũy thừa Lũy thừa là các biểu thức dạng [latex]\displaystyle x_{{}}^{\alpha }[/latex], trong đó x, α là những số thực, x được gọi là cơ số và α được gọi là số mũ. Lũy thừa có các tính chất sau: 2. Các định