Phương pháp tìm tập giá trị của hàm số: Gồm có 3 bước: – Bước 1 : Tìm tập xác định của hàm số : D – Bước 2 : Dựa vào biểu thức y = f(x), đưa giá trị của hàm số y về dạng : a ≤ y ≤ b – Bước 3