Lý thuyết về các tập hợp số Tóm tắt kiến thức tổng quan 1. Tập hợp số tự nhiên, được kí hiệu là N thì N={0, 1, 2, 3, ..}. 2. Tập hợp số nguyên, được kí hiệu là Z thì Z={…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …}. Tập hợp số nguyên gồm