Các khái niệm về thể tích của khối đa diện, các công thức tính thể tích khối hộp, thể tích khối lăng trụ, thể tích khối chóp.