Toán cấp 3 giới thiệu với em phương pháp tính tích phân của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối. Từ cách tính này các em dựa vào đó để làm những bài tương tự. Cùng xét bài toán dưới đây. BÀI TOÁN: Tính tích phân [latex]\displaystyle I = \int\limits_a^b {\left| {f(x)} \right|dx}[/latex] . PHƯƠNG