Tài liệu bất đẳng thức 3 biến bằng tiếng tiếng Anh của 3 tác giả Bác Ngọc Thành Công, Nguyễn Vũ Tuấn và Nguyễn Trung Kiên biên soạn. Bộ tài liệu này gồm 10 bài toán về bất đẳng thức 3 biến tiếng Anh của học sinh trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng gửi