Lý thuyết số phức và phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số phức và bài tập kèm theo.