Thẻ: trùng phương

Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trùng phương

Khảo sát đồ thị hàm số trùng phương có các bước tương tự như khảo sát đồ thị hàm số bậc 3. Chỉ khác ở chỗ đồ thị hàm số trùng phương (bậc 4) nhận trục tung làm trục đối xứng. Sơ đồ khảo sát hàm số trùng phương [latex]\displaystyle y=ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c[/latex] ( với a # 0)

Bài giảng khảo sát và vẽ đồ thị hàm số hay, chi tiết

Bài giảng khảo sát đồ thị hàm số hay và chi tiết bao gồm dạng  khảo sát đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 (trùng phương), bậc nhất trên bậc nhất. Bài giảng được liệt kê chi tiết từng bước làm cụ thể và hướng dẫn cách trình bày một cách cẩn thận giúp các em học