Tích phân truy hồi là dạng tích phân đại số nói tới dạng tích phân với ẩn số x và số mũ n nguyên dương. Lý thuyết của phương pháp tích phân truy hồi: Giả sử cần tính tích phân [latex]\displaystyle {{I}_{n}}=\int\limits_{a}^{b}{f(x,n)dx}[/latex] (n ∈ N) phụ thuộc vào số nguyên dương n. Ta thường gặp một