Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm, đạo hàm trên một khoảng cho trước, các dạng toán thường gặp của đạo hàm, ứng dụng và ý nghĩa hình học của đạo hàm.. 1.Khái niệm đạo hàm Cho hàm số [latex] \displaystyle y = f\left( x \right)[/latex] , xác định trên khoảng (a;b) và [latex]