Chuyên đề: Bảng biến thiên và đồ thị hàm số – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Khái quát nội dung chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông:
BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
A – KIẾN THỨC CHUNG
B – CÁC DẠNG BÀI TẬP
CHỦ ĐỀ 1. BẢNG BIẾN THIÊN
+ Dạng 1. Nhận dạng bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Bảng biến thiên với sự đơn điệu của hàm số.
+ Dạng 3. Bảng biến thiên với cực trị hàm số.
+ Dạng 4. Bảng biến thiên với gtln, gtnn của hàm số.
+ Dạng 5. Bảng biến thiên với tiệm cận của đồ thị hàm số.
CHỦ ĐỀ 2. ĐỒ THỊ HÀM SỐ
+ Dạng 1. Đồ thị với sự đơn điệu của hàm số.
+ Dạng 2. Đồ thị với cực trị hàm số.
+ Dạng 3. Đồ thị với GTLN, GTNN của hàm số.
+ Dạng 4. Đồ thị với tiệm cận của đồ thị hàm số.
+ Dạng 5. Nhận dạng đồ thị của các hàm số.
+ Dạng 6. Xét dấu các hệ số dựa vào bảng biến thiên và đồ thị.
+ Dạng 7. Xét sự tương giao bằng bảng biến thiên và đồ thị.
Sự tương giao sử dụng bảng biến thiên.
Sự tương giao sử dụng đồ thị hàm số.
+ Dạng 8. Đồ thị hàm trị tuyệt đối.
+ Dạng 9. Xét sự tương giao với bảng biến thiên và đồ thị hàm chứa trị tuyệt đối.
Sự tương giao sử dụng bảng biến thiên.
Sự tương giao sử dụng đồ thị hàm số.

Nhóm biên soạn tài liệu Trường Cao Đẳng Y Dược Pasteur !