Các kỹ thuật cơ bản trong bất đẳng thức AM-GM

Tiểu luận về các kỹ thuật cơ bản trong bất đẳng thức AM-GM:

1. Chương 1: Tổng quan bất đẳng thức AM-GM

  • Định lý, các quy tắc chứng minh, ví dụ vận dụng đơn giản

2. Chương 2:

  • Phương pháp đánh giá và ví dụ
  • Phương pháp ghép, tách và ví dụ
  • Phương pháp nhân chia hệ số (Kỹ thuật độ gần đều, xa đều) và ví dụ
  • Phương pháp đổi biến số và ví dụ

3. Chương 3: Phân thức chính quy, Bất đẳng thức AM-GM suy rộng

Chi tiết mời các bạn đọc dưới đây.