Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội

Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội là phương pháp thường dùng với các bài toán bất đẳng thức có nhiều biến.

Để chứng minh bất đẳng thức A < B ta có thể chọn số C sau đó chứng minh A < C và C < B . Mở rộng ra: có nhiều bài tập bất đẳng thức phải sử dụng nhiều đại lượng trung gian.

Lý thuyết phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội: