Phương trình mặt phẳng trong không gian

Lý thuyết về Phương trình mặt phẳng trong không gian

Trong hình học tọa độ Oxyz người ta có thể thể hiện các mặt phẳng, đường thẳng qua các phương trình với các ẩn. được trình bày dưới đây.

1. Định nghĩa véctơ pháp tuyến và cặp véctơ chỉ phương của mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng trong không gian

Phương trình mặt phẳng trong không gian-1

2. Phương trình tổng quát của mặt phẳng trong không gian

Phương trình mặt phẳng trong không gian-2

3. Các trường hợp đặc biệt của phương trình mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng trong không gian-3

4. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng trong không gian-4

5. Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng trong không gian

Phương trình mặt phẳng trong không gian-5

6. Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn

Phương trình mặt phẳng trong không gian-6

*Bài tập ví dụ về phương trình mặt phẳng trong không gian:

Phương trình mặt phẳng trong không gian-7