Sáng tạo & giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình

Sách Sáng tạo & giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình là cuốn sách của Nguyễn Tài Chung nói về phương pháp giải phương trình.

Sáng tạo & giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình

Mục lục:

Chương 1: Phương pháp sáng tác và giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình

Chương 2: Phương pháp đa thức và phương trình phân thức hữu tỉ

Chương 3: Phương trình, bất phương trình chứa căn thức

Chương 4: Hệ phương trình, hệ bất phương trình

Chương 5: Các bài toán phương trình, hệ phương trình, bất phương trình trong đề thi đại học.

Bạn nào cần tài liệu hãy like và chia sẻ: