Bài viết sau đây sẽ trình bày một kĩ thuật nhỏ nhưng khá hữu ích trong việc áp dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz để chứng minh các bất đẳng thức. Với mỗi bài toán bất đẳng thức thì trước tiên là phân tích cách tiếp cận, tiếp theo nêu nên ý tưởng làm bài. Và