Thẻ: biến cố

Phép thử và biến cố

Tóm tắt kiến thức: Phép thử và biến cố I. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu 1. Phép thử ngẫu nhiên Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, tuy nhiên có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể