Xác suất của một biến cố

Xác suất của một biến cố

I.Tóm tắt lý thuyết

1. Phép thử ngẫu nhiên

2. Không gian mẫu

3. Biến cố

4. Các loại biến cố

5. Tần số của một biến cố

6. Tần suất của một biến cố

7. Định nghĩa xác suất

8. Tính chất

9. Quy tắc tính xác suất

10. Các dạng bài tập cơ bản về tính xác suất

Nội dung tài liệu về Xác suất của một biến cố: