Thẻ: đề thi hsg

Đề thi khảo sát chất lượng HSG Toán 7 đợt 1

Đề thi khảo sát chất lượng HSG Toán 7 đợt 1

Câu I(6đ). 1. Rút gọn biểu thức: \(\displaystyle A=\frac{{{4}^{5}}{{.9}^{4}}-{{2.6}^{9}}}{{{2}^{10}}{{.3}^{8}}+{{6}^{8}}.20}\) 2. So sánh: (-32)9 và (-18)13 3. Chứng tỏ rằng: 817– 279– 913 chia hết cho 405. Câu II(4đ). 1. Tìm x biết: a) \(\displaystyle \frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}=\frac{x+2}{2002}+\frac{x+1}{2003}\) b) \(\displaystyle \frac{x+3}{x+4}>1\) 2. Có 16 tờ tiền mệnh giá 20 000đ, 50 000đ, 100 000đ. Tổng giá trị của […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 3

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 3

Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1. ( 2đ) Cho: \(\displaystyle \frac{a}{b}\ \ =\ \frac{b}{c}\ =\ \frac{c}{d}\)  . Chứng minh: \(\displaystyle {{\left( \frac{a+b+c}{b+c+d} \right)}^{3}}\ =\ \frac{a}{d}\) . Câu 2. (1đ). Tìm A biết rằng: A = \(\displaystyle \frac{a}{b+c}\ =\ \frac{c}{a+b}\ =\ \frac{b}{c+a}\). Câu 3. (2đ) Tìm để \(\displaystyle x\in Z\)  để A ∈ Z  và tìm […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 1

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 1

Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau: \(\displaystyle \frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}\) Tìm giá trị biểu thức: M= \(\displaystyle \frac{a+b}{c+d}+\frac{b+c}{d+a}+\frac{c+d}{a+b}+\frac{d+a}{b+c}\) Câu 2: (1 điểm) . Cho S = \(\displaystyle \overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}\). Chứng minh rằng S không phải là số chính phương. Câu 3: (2 điểm) Một ô tô chạy từ A đến […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 15

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 15

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1: (6,0 điểm).Tính nhanh: a) \(\displaystyle A=\frac{{{3}^{2}}}{1.4}+\frac{{{3}^{2}}}{4.7}+\frac{{{3}^{2}}}{7.10}+…+\frac{{{3}^{2}}}{97.100}\) b) B = (-528) + (-12) + (-211) + 540 + 2225 c) \(\displaystyle C=\frac{1+3+{{3}^{2}}+{{3}^{3}}+…+{{3}^{2012}}}{{{3}^{2014}}-3}\) d) \(\displaystyle D=\frac{2}{20}+\frac{2}{30}+\frac{2}{42}+\frac{2}{56}+\frac{2}{72}+\frac{2}{90}\) e) So sánh: \(\displaystyle N=\frac{5}{{{10}^{2005}}}+\frac{11}{{{10}^{2006}}}\) và \(\displaystyle M=\frac{11}{{{10}^{2005}}}+\frac{5}{{{10}^{2006}}}\) Bài 2: (3,0 điểm)         Cho S = 1 – […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 14

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 14

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1( 2 điểm):  a)Tìm x biết:  \(\displaystyle {{\left( x-\frac{1}{3} \right)}^{2}}-\frac{1}{4}=0\) b) Tìm x, y ∈ N biết 2x + 624 = 5y Bài 2( 2 điểm): a) So sánh: \(\displaystyle \frac{-22}{45}\) và \(\displaystyle \frac{-51}{103}\) b) So sánh: \(\displaystyle A=\frac{{{2009}^{2009}}+1}{{{2009}^{2010}}+1}\) và \(\displaystyle B=\frac{{{2009}^{2010}}-2}{{{2009}^{2011}}-2}\) Bài 3( 2 điểm): […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme