Đề thi HSG Toán 12 cấp trường THPT Thạch Thành 1 năm 2017- 2018

Đề thi học sinh giỏi Toán 12 cấp trường THPT Thạch Thành 1 năm học 2017- 2018. Thời gian làm bài 180 phút. Có đáp án.

Câu 1:(4 điểm)

1. Cho parabol $latex \left( P \right):y=-{{x}^{2}}+4x+5$ và đường thẳng $latex d:y=mx+1-2m$.

Tìm m để đường thẳng d cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao AB ngắn nhất.

2. Giải phương trình: $latex \frac{\text{1}}{\text{si}{{\text{n}}^{\text{2}}}\text{x}}-\frac{1}{\sin 2x}=\cot 2x+3$

Câu 2: (4 điểm)

1. Giải bất phương trình: $latex 4\sqrt{{{x}^{2}}-x-1}+\sqrt{{{x}^{2}}-2}+{{x}^{2}}-x-\sqrt{x}-6\ge 0$

2. Giải hệ phương trình:

$latex \left\{ \begin{array}{l}y\left( 2+6y+\sqrt{x-2y} \right)=x\\\sqrt{x+\sqrt{x-2y}}=x+3y-2\end{array} \right.$

Câu 3: (4 điểm)

1. Từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và là số chia hết cho 3.

2. Tính giới hạn: $latex \underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt[3]{x+1}.\sqrt{2{{x}^{2}}+x+1}-1}{x}$

Câu 4: (4 điểm) 1. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình:

$latex \cos 3x-4{{\cos }^{2}}x+2\left( 2m+1 \right)\cos x-2m+1=0$ có đúng 6 nghiệm $latex x\in \left( -\frac{\pi }{2};\frac{5\pi }{2} \right)$.

2. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn: $latex {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=1$ . Chứng minh rằng:

$latex \frac{1}{1-ab}+\frac{1}{1-bc}+\frac{1}{1-ca}\le \frac{9}{2}$

Câu 5: (4 điểm)

1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có $latex C\left( -2;3 \right)$, đường cao AH: $latex 3x-2y-5=0$, đường phân giác trong BE: $latex x-y=0$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AC.

2. Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, đáy là tam giác đều cạnh bằng a. Các mặt bên ABB’A’, ACC’A’ là các hình vuông. I, J lần lượt là tâm các hình vuông đó và O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Dựng thiết diện của hình lăng trụ cắt bởi mặt phẳng (IJO). Tính diện tích thiết diện đó theo a.

Đáp án Đề thi HSG Toán 12 cấp trường THPT Thạch Thành 1 năm 2017- 2018: