Thẻ: đồ thị

Phương pháp biện luận phương trình bằng đồ thị

Để biện luận phương trình (m là tham số ) bằng phương pháp đồ thị, ta tiến hành như sau: Biến đổi phương trình về dạng: Xét các hàm số: có đồ thị , hàm số có đồ thị   Giải thích : Khi đó phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của

Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trùng phương

Khảo sát đồ thị hàm số trùng phương có các bước tương tự như khảo sát đồ thị hàm số bậc 3. Chỉ khác ở chỗ đồ thị hàm số trùng phương (bậc 4) nhận trục tung làm trục đối xứng. Sơ đồ khảo sát hàm số trùng phương [latex]\displaystyle y=ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c[/latex] ( với a # 0)

Bài giảng khảo sát và vẽ đồ thị hàm số hay, chi tiết

Bài giảng khảo sát đồ thị hàm số hay và chi tiết bao gồm dạng  khảo sát đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 (trùng phương), bậc nhất trên bậc nhất. Bài giảng được liệt kê chi tiết từng bước làm cụ thể và hướng dẫn cách trình bày một cách cẩn thận giúp các em học

Lý thuyết hàm số bậc 2

Lý thuyết hàm số bậc 2 1. Định nghĩa hàm số bậc 2 Hàm số bậc hai là hàm số có công thức:  [latex]\displaystyle y=ax_{{}}^{2}+bx+c[/latex] ( với a ≠ 0) Tập xác định (TXĐ): D = R. 2. Tính biến thiên của hàm số bậc 2 Bảng biến thiên của hàm số: a > 0 hàm