Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số – Lưu Huy Thưởng

Tài liệu Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số của thầy Lưu Huy Thưởng gồm 12 trang trình bày các dấu hiệu đặc trưng giúp nhận dạng nhanh các loại đồ thị hàm số.

Tương ứng với các giá trị hệ số khác nhau.

Tài liệu gồm 5 phần:

+ Dấu hiệu nhận biết (dấu âm dương) các hệ số của hàm bậc ba dựa vào đồ thị
+ Đồ thị hàm bậc 4 trùng phương
+ Đồ thị hàm phân thức hữu tỉ
+ Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Đồ thị hàm số f'(x)

Đọc tài liệu dưới đây: