Thẻ: hàm số

Khái niệm hàm số

Khái niệm hàm số - Đại số 7 - Toán lớp 7

1. Khái niệm Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số. 2. Chú ý – Hàm […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme