Phương pháp GLA là tên gọi của phương pháp hình hóa học đại số để chứng minh bất đẳng thức. Thực chất đây chỉ là ứng dụng của phương pháp p, R, r trong đại số mà thôi. Ứng dụng của phương pháp GLA chủ yếu dùng để chứng minh các bất đẳng thức hình học.