Tiếp theo bài viết cách tìm đạo hàm của hàm số ở các bài trước. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm đạo hàm của hàm hợp lượng giác. Đạo hàm của hàm hợp không khó như các em tưởng tượng, nó chẳng qua chỉ là các công thức nên nếu các em ghi