Thẻ: hình học 10

317 câu trắc nghiệm hình học phẳng Oxy 10 có đáp án

Toancap3.com sưu tầm và biên soạn 317 câu trắc nghiệm hình học phẳng Oxy chương 3 Toán 10 có đáp án. Các em sử dụng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng để giải. Tài liệu gồm 2 phần: Phần 1: Trắc nghiệm tổng quan về hình học phẳng (32 câu) Phần 2: Trắc nghiệm theo từng

Các định nghĩa về vectơ

Định nghĩa vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, vectơ ngược hướng hai vectơ bằng nhau, vectơ không. Ở bài này các em sẽ được học những lý thuyết về vectơ. 1. Định nghĩa vectơ – Vectơ là một đoạn thẳng định hướng. – Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối B là vectơ AB,

Tổng và hiệu của hai vectơ

Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vectơ Lý thuyết vectơ dưới đây. 1. Tổng của hai vectơ Cho hai vectơ $latex \displaystyle \overrightarrow{a}$, $latex \displaystyle \overrightarrow{b}$ . Lấy một điểm A tùy ý, vẽ $latex \displaystyle \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{a}$ , $latex \displaystyle \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{b}$ . Vectơ $latex \displaystyle \overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $latex \displaystyle \overrightarrow{a}$ và $latex \displaystyle