Tài liệu gồm 17 trang tuyển tập 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án, tác giả Lê Hoài Sơn.