Trong cuốn sách Phương pháp giải các dạng toán Hình học 10 này, các đề mục của Kiến thức căn bản dựa theo sách giáo khoa Toán 10 xuất bản năm 2006. Ngoài ra, chúng tôi đưa vào những vấn đề cùng các bài tập mở rộng tưong thích nhằm phuc vu cho các em