Thẻ: phương trình logarit

Một số vấn đề về phương trình mũ và logarit

Bài viết giới thiệu bạn đọc luận văn Một số vấn đề về phương trình mũ và logarit của Nguyễn Hữu Lương trong chuyên ngành phương pháp toán sơ cấp. Mở đầu của luận văn là Phương trình mũ và logarit thường gặp với các Phương trình mũ và logarit cơ bản cùng các phương pháp giải