Thẻ: tích của vectơ

Lý thuyết tích của vectơ với một số

Lý thuyết tích của vectơ với một số,  Định nghĩa, tính chất một số với một vectơ, tính chất cộng hai vectơ, phân tích vectơ. 1. Định nghĩa tích vectơ với một số Cho một số k # 0 và vec tơ [latex]\displaystyle \overrightarrow{a}[/latex] # [latex]\displaystyle \overrightarrow{0}[/latex]. Tích của một số k với vec tơ