Thẻ: tiếp tuyến

Cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị

Ở bài viết này Toancap3.com hướng dẫn các em phương pháp, cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị có ví dụ minh họa. Cho đồ thị (C): y = f(x) và điểm Mo (xo; yo) ∈ (C). Viết phương trình tiếp tuyến (PTTT) của (C) tại điểm Mo Phương pháp: Từ ý

Cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm

Toán cấp 3 hướng dẫn các em cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm. Phương pháp này được thể hiện qua các ví dụ minh họa có lời giải. 1. Khái niệm phương trình tiếp tuyến Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x) tại điểm M0(x0;y0) là y−y0=y′(x0).(x−x0) Như vậy

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x)

Cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) trong từng trường hợp cho trước. Toancap3.com đưa ra các trường hợp dưới đây: – Trường hợp 1. Tại một điểm [latex]\displaystyle {{M}_{0}}({{x}_{o}};{{y}_{o}})[/latex] trên đồ thị. – Trường hợp 2. Tại điểm có hoành độ [latex]\displaystyle {{x}_{o}}[/latex] trên đồ thị. – Trường hợp

Sử dụng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số để chứng minh bất đẳng thức

Sử dụng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số để chứng minh bất đẳng thức được thầy giáo Lê Phi Hùng trình bày dưới đây. Cách giải này nhìn qua có vẻ tương tự phương pháp chứng minh sử dụng bất đẳng thức Jensen (còn gọi là bất đẳng thức hàm lồi). Tuy