Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x)

Cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) trong từng trường hợp cho trước. Toancap3.com đưa ra các trường hợp dưới đây:

– Trường hợp 1. Tại một điểm [latex]\displaystyle {{M}_{0}}({{x}_{o}};{{y}_{o}})[/latex] trên đồ thị.
– Trường hợp 2. Tại điểm có hoành độ [latex]\displaystyle {{x}_{o}}[/latex] trên đồ thị.
– Trường hợp 3. Tại điểm có tung độ [latex]\displaystyle {{y}_{o}}[/latex] trên đồ thị.
– Trường hợp 4. Tại giao điểm của đồ thị với trục tung Oy.
– Trường hợp 5. Tại giao điểm của đồ thị với trục hoành Ox.

Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x):

Phương trình tiếp tuyến của đồ thì hàm số (C): y = f(x) tại [latex]\displaystyle {{M}_{0}}({{x}_{o}};{{y}_{o}})[/latex] là:

[latex]\displaystyle y-{{y}_{o}}=f'({{x}_{o}})(x-{{x}_{o}})[/latex] (1)

Ta cần phải tìm các giá trị [latex]\displaystyle {{x}_{o}}[/latex], [latex]\displaystyle {{y}_{o}}[/latex] và hệ số góc của tiếp tuyến [latex]\displaystyle f'({{x}_{o}})[/latex]

Cách giải tổng quát mỗi trường hợp viết phương trình tiếp tuyến và bài tập ví dụ vận dụng cùng các trường hợp đặc biệt khác.