Thẻ: tọa độ

Một số bài toán cực trị hình học tọa độ

Một số bài toán cực trị hình học tọa độ với nội dung bao gồm tìm điểm với điều kiện cho trước có kèm theo ví dụ minh họa có lời giải. 1. Bài toán 1: Cho hai điểm A(1;2), B(0;-1) và đường thẳng (d) : [latex]\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}x=t\\y=2t+1\end{array} \right.[/latex] Tìm M∈(d) sao cho: a)