Từ khi thống nhất đất nước cho tới nay Toán học Việt Nam không ngừng phát triển và có nhiều bước tiến vượt ra quốc tế. Chính vì vậy mà những cuốn từ điển Toán học tiếng Anh là vô cùng cần thiết. Hiện này, các cuộc thi Toán học diễn ra không chỉ hạn hẹp trong