Các kiến thức cần ghi nhớ trong chuyên đề tổ hợp xác suất bao gồm: các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và các dạng toán tổ hợp, xác xuất thống kê thường gặp. Sau khi nắm được vững các công thức để sử dụng thì các em cần phải phân biệt được khi