Bài giảng về bất đẳng thức giá trị tuyệt đối

Bài giảng với nội dung hướng dẫn cho học sinh nắm được các kiến thức về bất đẳng thức giá trị tuyệt đốibất đẳng thức giữa 2 số không âm.

Nội dung bài giảng được trình bày dưới đây: