Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

1. Giới hạn hữu hạn

+) Cho khoảng K chứa điểm [latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex] và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{[latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex]}.

[latex]\displaystyle \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=L[/latex] khi và chỉ khi với dãy số ([latex]\displaystyle {{x}_{n}}[/latex]) bất kì, [latex]\displaystyle {{x}_{n}}[/latex] ∈ K \{[latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex]} và xn → [latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex], ta có:
[latex]\displaystyle \underset{{}}{\mathop{\lim }}\,f({{x}_{n}})=L[/latex].

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

2. Giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-1

3. Các giới hạn đặc biệt

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-2

4. Định lí về giới hạn hữu hạn

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-3

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-4

5. Quy tắc về giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-5

Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur