Lý thuyết về giới hạn của hàm số 1. Giới hạn hữu hạn +) Cho khoảng K chứa điểm [latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex] và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{[latex]\displaystyle {{x}_{0}}[/latex]}. [latex]\displaystyle \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=L[/latex] khi và chỉ khi với dãy số ([latex]\displaystyle {{x}_{n}}[/latex]) bất kì, [latex]\displaystyle {{x}_{n}}[/latex] ∈ K \{[latex]\displaystyle