Phương pháp dồn biến trong bất đẳng thức – Phan Thành Việt

Phương pháp dồn biến trong bất đẳng thức – Phan Thành Việt

Nội dung:

1. Giới thiệu chung

2. Bất đẳng thức 3 biến với cực trị đạt được đối xứng

3. Phương pháp dồn biến bằng kĩ thuật hàm số

4. Bất đẳng thức 3 biến với cực trị đạt được tại biên

5. Bất đẳng thức 4 biến

6. Phương pháp dồn biến bằng hàm lồi

7. Phương pháp dồn biến về giá trị trung bình

8. Định lý dồn biến tổng quát

9. Nhìn lại

10. Bài tập

Với mỗi mục đều có 3 phần: lý thuyết nêu lên ý tưởng sử dụng phương pháp, bài toán ví dụ và cuối cùng là nhận xét về cách làm (cách chứng minh).