Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian

Nhiều em gặp khó khăn với dạng toán xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian. Toancap3.com sẽ giúp các em.

Dưới đây là các dạng toán về góc và khoảng cách trong hình học không gian.

1. DẠNG 1: Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-1

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-2

[collapse]
2. DẠNG 2: Xác định và tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-3

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-4

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-5

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-6

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-7

[collapse]
3. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-8

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-9

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-10

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-11

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-12

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-13

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-14

Phương pháp xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian-15

[collapse]