Thẻ: khái niệm

Khái niệm về đường thẳng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy

Đường thẳng là yếu tố cực kì quan trọng trong hình học, các khái niệm về đường thẳng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy được trình bày ở bài viết này. ( Ngoài lề: Theo wiki thì: ” Đường thẳng là một khái niệm nguyên thủy không định nghĩa, được sử dụng làm cơ