Thẻ: nhị thức

Lý thuyết nhị thức Newton và tam giác Pascal

Tóm tắt kiến thức về nhị thức Newton I. Nhị thức Newton 1. Công thức nhị thức Newton Với a, b là những số thực tùy ý và với mọi số tự nhiên n ≥ 1, ta có: [latex](a + b)^n[/latex] = [latex]C_{n}^{0}a^n+C_{n}^{1}a^{n-1}b+C_{n}^{2}a^{n-2}b{^2}+…+C_{n}^{n-1}ab^{n-1}+C_{n}^{n}b{^n} [/latex]   (1) 2. Quy ước Với a là số thực khác 0