Sự hấp dẫn của cuốn sách sáng tạo bất đẳng thức tập 1 của tác giả Phạm Kim Hùng là sự sáng tạo ra bất đẳng thức  mới có rất nhiều ứng dụng. Sự hiểu biết sâu sắc về bất đẳng thức mới là quan trọng nhất. Cần phải nắm rõ các phương pháp chứng