Thẻ: vuông góc

Các dạng toán về quan hệ vuông góc trong không gian

Các dạng toán về quan hệ vuông góc trong không gian gồm có: đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng. Ngoài ra còn có dạng toán về góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa đường thẳng