Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Để chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chúng ta có thể sử dụng 3 cách mà Toancap3.com trình bày dưới đây.

Với 3 cách này, tùy từng bài tập mà các em học sinh có thể áp dụng để làm một cách đơn giản nhất

Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Xem thêm: “Bài tập chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có lời giải