Ứng dụng tỉ số thể tích trong giải toán hình học không gian

Các tỉ số thể tích có vai trò quan trọng trong các bài toán hình học không gian. Với các ứng dụng tính thể tích, tính khoảng cách, tính diện tích đa giác.

Cơ sở lý thuyết:

Bài toán 1: (Bài 4 sách giáo khoa Hình học 12 cơ bản trang 25)

Ứng dụng tỉ số thể tích trong giải toán hình học không gian

Ứng dụng tỉ số thể tích trong giải toán hình học không gian-1

Chúng ta sẽ đi xét các dạng toán dưới đây:

– Dạng toán 1: Tính tỉ số thể tích của các khối đa diện

– Dạng toán 2: Ứng dụng tỉ số thể tích để tính thể tích

– Dạng toán 3: Ứng dụng tỉ số thể tích để tính khoảng cách

– Dạng toán 3: Ứng dụng tỉ số thể tích để tính diện tích đa giác

Tài liệu Ứng dụng tỉ số thể tích trong giải toán hình học không gian