Lý thuyết các phép toán tập hợp

Tổng hợp bài giảng lý thuyết và bài tập về các phép toán tập hợp. Các phép giao, phép hợp, phép hiệu, phép bù tập hợp thuộc chương trình đại số 10.

Tóm tắt kiến thức các phép toán tập hợp:

1. Định nghĩa phép giao

Giao của hai tập hợp A và B, kí hiệu A ∩ B là tập hợp gồm các phần tử thuộc B

A ∩ B = {x/ x ∈ A và x ∈ B}.

Lý thuyết các phép toán tập hợp

2. Định nghĩa phép hợp

Hợp của hai tập hợp A và B, kí hiệu A ∪ B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B

A ∪ B = {x/ x ∈ A hoặc x ∈ B}.

Lý thuyết các phép toán tập hợp-1

3. Định nghĩa phép hiệu

Hiệu của tập hợp A với tập hợp B, kí hiệu A B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A và không thuộc B

A B= {x/ x ∈ A và x B}.

Lý thuyết các phép toán tập hợp-2

4. Định nghĩa phần bù

Lý thuyết các phép toán tập hợp-3

Nếu B ⊂ A thì AB được gọi là phần bù của B trong A, kí hiệu là [latex]\displaystyle {{C}_{A}}B[/latex]

Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur